БГENRUES


Енергоспестяващо управление на осветлението на бензиностанция

Задайте въпрос за този продукт

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

Обяснителна записка и ценова оферта

 

Относно: Преминаване към енергоспестяващо управление на обект: Бензиностанция.

1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Реконструкцията на бензиностанцията е изпълнена по проект разработен и утвърден през 2007 г. Осветлението е изпълнено чрез луминесцентни осветителни тела – компенсирани до cosφ = 0.9. Осветлението се командва като следва:

 • В търговската сграда и кафето – чрез бутони от командното табло Тком
 • В станалите помещения – чрез ключове за осветление на място.

Челното осветление на козирката се осъществява с луминесцентни тръби.
Осветителните тела за козирката са метал-халогенни лампи 400W, монтирани в окачения таван и са компенсирани. Всички осветителни тела са с IP65.
Районното осветление на обекта е изпълнено със стомано - тръбен стълб H = 7 м - 7 броя с по 4 броя осветители с живачни лампи 125W или общо 28 броя осветители; Командването на осветлението е изпълнено „Автоматично” посредством фотоклетка тип ФР-4 или „Ръчно” с ключ на табло Тком

2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕНЕРГО-СПЕСТЯВАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

2.1. 0БЩА ЧАСТ:
Предложеният работен проект е разработен на основание необходимостта от енергоспестяващо управление на външното осветлението на бензиностанция. Проектът ще се изпълнява с използването на натриеви лампи високо налягане (НЛВН) и система за енергийно ефективно управление на консумираната ел.енергия от осветителите.


Тази система позволява посредством контролер на осветлението тип LC, използването на енергоспестяващи (bi power) дросели и таймер – комутатор тип ТК 3:30, да се постигне режим на димиране. Контролерът осигурява включване и изключване на ел.захранването на осветлението в зависимост от изчисления момент на мръкване и съмване за зададената географска област. Таймер – комутаторът тип ТК 3:30 осигурява превключването през нощта от режим на максимална (70 W) в режим на редуцирана мощност (50 W) на светене на лампата 3 часа и 30 минути след запалване на осветлението.

2.2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Управлението на външната районна осветителна уредба ще се осъществява от контролер на  осветлението тип LC разположен в командното табла Тком. Доказано е от практиката, че с монтирането само на контролер на осветлението тип LC се постига икономия до 10%, тъй като се премахва влиянието на човешкия фактор. Предвиден е демонтаж на осветителите с живачни лампи 125W - 28 броя. Като източниците на светлина ще бъдат използвани натриеви лампи високо налягане (НЛВН) с мощност 70W, светлинен поток 5800 Lm (срещу 5200 Lm на 125W на живачната лампа), цокъл Е27 и среден живот до 25000 работни часа. Осветителят е комплектован с енергоспестяващ  (bi-power) дросел 70/50W,  Таймер комутатор тип ТК 3:30 и запално устройство /игнитор/ модел ZX400. Тази  енергоспестяваща схема осигурява индивидуално и едновременно превключване от режим максимална (70W) мощност в режим на редуцирана мощност на тези 28 броя осветителя.

Съгласно количествената сметка необходимата инвестиция е в размер на 2815.00 лв.

* Годишен разход на ел. енергия (при съществуващо положение):

365 дни х 11 часа х 125W x 28 бр. = 14052.5 kWh

* Годишен разход на ел. енергия (след инсталиране на допълнителното  оборудване):

365 дни х 3,5 часа х 70W х 28 бр. =  2503.9 kWh
365 дни х 7,5 часа х 50W х 28 бр. =  3832.5 kWh
Oбщо:                                         =  6336.4 kWh
Икономия на ел.енергия за една година: 7716.1 kWh
Икономия от използването контролер на осветлението тип LC (~10%): 771.0 kWh
Обща икономия: 8487.1 kWh
Цена на нощната електрическа енергия при измерване на две скали на ниво н.н.към 01.02.2010г. – 0,093 лв./kWh (без ДДС).
Годишна икономия: 789.30 лв.

Обща стойност за реализацията на обекта - 2815.00 лв.
Минимален срок за възвращаемост на инвестицията – 3 години и 6 месеца.


О  Ф  Е  Р  Т  А
за преминаване към енергоспестяващо управление на районното осветление на Бензиностанция

1. Количествена сметка и цена

Оборудване Брой
1 Лампи НЛВН – 70 W/ бр. 28
2 Запално устройство /игнитор/ ZX400 28
3 Bi роwer дросел 70W/50W 28
4 Таймер – комутатор тип ТК 3:30 28
5 Контролер за осветление тип LC (включва и изключва ел.захранването в зависимост от изчисления момент на мръкване и съмване за дадена географска област) 1
6 Труд за монтажни дейности на обекта 6 човеко дни
7 Автовишка 2 дни х 8 часа  

ЦЕНА:

2815.00

Цената е в лева без ДДС
Направените количествена сметка ще послужи за поръчка и доставка на материали, за съставяне на отчетни документи, актуване и предаване на обекта

2. Срокове за изпълнение:

 • Срок за доставка на оборудването 30 работни дни след възлагане на поръчката
 • Срок за изпълнение  на строително монтажните работи 3 работни дни.

3. Гаранционни срокове:

 • Лампи НЛВН – 6 месеца
 • Запално устройство ZX400 – 36 месеца
 • Bi роwer дросел – 36 месеца
 • Таймер – комутатор тип ТК 3:30 - 24 месеца
 • Контролер за осветление тип LC – 24 месеца
 • Строително монтажните работи – 36 месеца

4. Обявен срок за ползване на продукта (дълготрайност в експлоатация) – това е конструктивна величина, която дава оценка за продукта при идеални условия на експлоатация:

 • Лампи НЛВН - среден живот до 25000 работни часа
 • Електромагнитен дросел – 10 години
 • Запално устройство ZX400 – 10 години
 • Таймер – комутатор тип ТК 3:30 – 10 години
 • Контролер за осветление тип LC – 10 години